Resultaten gemeentebrede inventarisatie Purmerend

In 2014, 2017, 2020 en 2021 is door Regelink Ecologie & Landschap een grootschalige inventarisatie uitgevoerd naar de soortgroepen: broedvogels (roofvogels, uilen, gierzwaluw en huismus), muizen, vleermuizen, amfibieën (rugstreeppad), flora en vissen. De gegevens van dit onderzoek zijn beschikbaar voor het toetsen van effecten van ruimtelijke ingrepen op de Wet natuurbescherming. Aanvullend (soortgericht)onderzoek is in de meeste gevallen dan ook niet meer nodig. Voor gemeente Purmerend wordt een soortenmanagementplan (SMP) opgesteld en wordt een generieke ontheffing aangevraagd voor ingrepen beschreven in het SMP.

De resultaten van de gemeentebrede inventarisatie zijn opgenomen in FloraFaunacheck.nl. Zowel de gemeente als initiatiefnemers kunnen de gegevens ook raadplegen via onderstaande kaart.

De CONCEPT rapportage van het soortenmanagementplan is hier te downloaden.