Resultaten ophalen

Resultaten bewaren Deze resultaten in een PDF mailen naar:

Offerte aanvragen Blijkt uit de resultaten dat u een aanvullend onderzoek of mitigatieplan nodig heeft?
Neem hiervoor contact op met een van de adviseurs van Regelink Ecologie & Landschap via de link offerte opvragen.
Offerte aanvragen
Offerte aanvragen

Blijkt uit de resultaten dat u een aanvullend onderzoek of mitigatieplan nodig heeft? Neem hiervoor contact op met een van de adviseurs van Regelink Ecologie & Landschap via de link en vraag een offerte aan.Over FloraFaunaCheck.nl

Sinds 1 oktober 2010 geven gemeenten nog maar één vergunning af: de omgevingsvergunning. Hierin valt de natuurwetgeving (Flora- en faunawet en Natuurberschermingswet) niet, maar worden wel aangehaakt. Het is niet mogelijk een omgevingsvergunning af te geven wanneer er mogelijk beschermde flora en fauna of habitats beïnvloed worden. Voorafgaand aan een ruimtelijke ingreep geldt er daarom een verplicht flora- en faunaonderzoek. Zo kan voorkomen worden dat (potentiële) leefomgevingen en of beschermde soorten verdwijnen gedurende de werkzaamheden.

Actief omgaan met natuurwetgeving

Door actief rekening te houden met natuurwetgeving kunnen maatregelen genomen worden die de aanwezige flora en fauna beschermen, zonder dat dit de ruimtelijke ontwikkelingen tegenhoudt. Dit is echter alleen mogelijk als in een vroegtijdig stadium duidelijk is dat beschermde soorten voorkomen.

Gemeentebrede inventarisatie

Om goed aan de Wet natuurbescherming te kunnen toetsen is het noodzakelijk om de omvang van de lokale populatie van een soort duidelijk te hebben. Alleen dan is het mogelijk om een goede inschatting te maken van de effecten van een ruimtelijke ingreep op die lokale populatie. Hiervoor is een inventarisatie op grotere schaal noodzakelijk. Een gemeente blijkt vaak een prima schaal om aan te houden.

Tijd- en kostenbesparend!

Wanneer een hele gemeente geïnventariseerd wordt, kunnen de resultaten voor meerdere projecten gebruikt worden. De rapportage van de inventarisatie vormt namelijk de juridische onderbouwing van het al dan niet voorkomen van beschermde flora en fauna.

Een gemeente kan gebruik maken van FloraFaunaCheck.nl met een eigen portal wanneer ze een gemeente brede inventarisatie laat doen (klik hier voor een voorbeeld). Na een inventarisatie kunnen die gegevens beschikbaar gesteld worden via FloraFaunaCheck.nl. Zo blijven de gegevens op een handige manier voor een langere periode toegankelijk voor gemeenten, initiatiefnemers en burgers.

Deze gegevens kunnen een verschillende diepgang hebben, overeenkomend met de verschillende pakketten die wij aanbieden: een potentie-inschatting, inventarisatie, of de soortenmanagementplan.