Over FloraFaunaCheck.nl

Sinds 1 oktober 2010 geven gemeenten nog maar één vergunning af: de omgevingsvergunning. De natuurwetgeving (Flora- en faunawet en Wet natuurberscherming) vallen hier niet onder, maar wordt wel aangehaakt. Een omgevingsvergunning kan niet worden verleend als de ingreep mogelijk invloed heeft op beschermde flora en fauna of habitats. Voorafgaand aan een ruimtelijke ingreep moet daarom verplicht een flora- en faunaonderzoek worden gedaan, om te voorkomen dat (potentiële) leefomgevingen en/of beschermde soorten nadeel ondervinden van de ingreep.

Actief omgaan met natuurwetgeving

Als er actief rekening wordt gehouden met natuurwetgeving is het vaak mogelijk om maatregelen te nemen die de aanwezige flora en fauna beschermen, zonder dat dit de ruimtelijke ontwikkelingen tegenhoudt. Dit kan echter alleen als in een vroeg stadium duidelijk is dat er beschermde soorten voorkomen.

Gemeentebrede inventarisatie

Om goed aan de Wet natuurbescherming te kunnen toetsen is het noodzakelijk om in beeld te hebben hoe groot de lokale populatie van een soort is. Alleen als je de omvang van de lokale populatie weet kun je een goede inschatting  maken van de effecten van een ruimtelijke ingreep op die populatie. Hiervoor is een inventarisatie op grotere schaal nodig (gemeentebreed is over het algemeen een prima schaalgrootte).

De resultaten van een gemeentebrede inventarisatie kunnen voor meerdere projecten gebruikt worden. Dit inventarisatierapport dient als juridische onderbouwing van het al dan niet voorkomen van beschermde flora en fauna.

Uw eigen gemeenteportal

Als u als gemeente een gemeentebrede inventarisatie doet, kunt u gebruik maken van FloraFaunaCheck.nl met een eigen portal (klik hier voor een voorbeeld). Na een inventarisatie kunnen de gegevens beschikbaar gesteld worden via FloraFaunaCheck.nl. Zo blijven de gegevens voor een langere periode gemakkelijk toegankelijk voor gemeenten, initiatiefnemers en burgers.

De ‘diepgang’ van de gegevens in het portal verschilt, conform de verschillende pakketten die wij aanbieden: een potentie-inschatting, inventarisatie of soortenmanagementplan.