Soortenmanagementplan

Het herhaaldelijk uitvoeren van een ecologische quickscan kost tijd en geld. U kunt het basispakket uitbreiden met een soortenmanagementplan. Dit verkort en vereenvoudigt de procedures én zorgt voor meer samenhang in maatregelen.

Uitbreidingspakket 3: soortenmanagementplan

In een soortenmanagementplan wordt voor veelvoorkomende ingrepen vastgesteld welke mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn om aanwezige soorten en functies te beschermen.

Basis voor het soortenmanagementplan is in de eerste plaats een uitgebreide gemeentebrede inventarisatie van de aanwezige soorten. Vervolgens wordt een standaardwerkwijze opgesteld hoe met de aanwezige beschermde soorten en functies wordt omgegaan. Zo kanper locatie bekeken worden welke soorten en functies aanwezig zijn en welke maatregelen er genomen moeten worden bij bepaalde ingrepen.

Dit soortenmanagementplan wordt aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ter toetsing aangeboden.

Een soortenmanagementplan verkort de proceduretijd: het plan voorkomt dat voor iedere Wabo-aanvraag automatisch de lange proceduretijd geldt. Het aanvragen van een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) is dan niet meer noodzakelijk.

 

 

Meer informatie of een offerte op maat? Neem contact op!