Gemeentebreed onderzoek Purmerend

In 2014, 2017, 2020 en 2021 is door Regelink Ecologie & Landschap een grootschalige inventarisatie uitgevoerd naar de soortgroepen: broedvogels (roofvogels, uilen, gierzwaluw en huismus), muizen, kleine marterachtigen, vleermuizen, amfibieën (rugstreeppad), flora en vissen. De gegevens van dit onderzoek zijn beschikbaar voor het toetsen van effecten van ruimtelijke ingrepen op de Wet natuurbescherming. Aanvullend (soortgericht)onderzoek is in de meeste gevallen dan ook niet meer nodig.
Let wel op, onderzoek is uitgevoerd vanaf de openbare weg en in gevallen dat objecten niet afdoende onderzocht konden worden, kan nog aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. FloraFaunaCheck.nl geeft u in die gevallen een melding en het advies om contact op te nemen met een ecoloog. Voor gemeente Purmerend wordt een soortenmanagementplan (SMP) opgesteld en wordt een generieke ontheffing aangevraagd voor ingrepen beschreven in het SMP. Voor alle data geldt een juridische houdbaarheidstermijn van 3 jaar. Gemeente Purmerend en Regelink Ecologie & Landschap zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van oudere data.

De resultaten van de gemeentebrede inventarisatie zijn opgenomen in FloraFaunacheck.nl. Zowel de gemeente als initiatiefnemers kunnen de gegevens ook raadplegen via onderstaande kaart.

De CONCEPT rapportage van het soortenmanagementplan is hier te downloaden.